Hartelijk welkom bij de Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij!

We zijn een vereniging die sinds 8 september 2005 bestaat en ontstaan is uit een groep omwonenden van het duinterrein waarbinnen de kernreactor van het NRG is gevestigd.

Onze website is vernieuwd, zie:

https://pettemerduinen.nl/

Wat de vereniging wil bereiken is dat er geen nieuwe kernreactor gebouwd wordt in de duinen en dat het gebied zoals ooit beloofd na de ontmanteling van de oude HFR teruggegeven wordt aan de natuur en weer toegankelijk wordt voor de bevolking. Daarnaast is de veiligheid een grote zorg. In de inmiddels bijna 60-jarige historie van de oude reactor zijn er vele incidenten geweest, bleek het veiligheidsregime steeds weer te verslappen en is er zoals iedereen weet een groot probleem ontstaan in de opslag van radioactief afval, om maar niet te spreken over transport van splijtstof en het nog steeds niet opgeloste probleem van langdurige opslag. De vereniging heeft zich hier steeds tegen verzet en vele bezwaren en zienswijzen ingediend via de continue inzet van voorzitter Marja Raat en de andere leden.

Inmiddels zijn er nieuwe leden toegetreden, er is een nieuwe voorzitter en we hebben een nieuwe website waarop de huidige situatie en en de ontwikkelingen rond de nieuwe reactor worden belicht.

Als vereniging komen we minstens één keer per jaar bijeen voor de jaarvergadering en zijn er tussentijdse vergaderingen over recente ontwikkelingen, zoals over de nieuwe technieken om op een veiliger en schoner manier isotopen te maken.

U bent natuurlijk van harte welkom om deze vergaderingen bij te komen wonen en zeker om lid te worden van de vereniging.

Als lid betaalt u een minimumbijdrage van tien euro per jaar. Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook! Wij ontvangen als vereniging namelijk geen overheidssubsidies of giften van bedrijven.

Verslag van een geslaagde avond

Zo’n zeventig mensen bevolkten het zaaltje in dorpshuis De Uijtkijk van Sint Maartensbrug op dinsdagavond 13 maart 2018. Allen luisterden geboeid naar het verhaal van Patrick de Jager van Lighthouse Isotopes. Zelfs voor de niet-techneuten wist hij in begrijpelijke bewoordingen en beelden uit te leggen hoe je het meest gevraagde medische isotoop Molybdeen-99 kunt maken zonder kernreactor. Met als groot voordeel: er komt geen uranium bij te pas en het heel kleine beetje nucleaire afval is binnen 4 maanden ‘neutraal’. Dat wil zeggen, ongevaarlijk. Voor deze uitvinding kreeg Patrick en zijn team in 2016 erkenning van Economische Zaken als Nationaal Icoon. Een mooi speldje voor op het nette pak.

Maar, met behulp van enthousiaste mede- “Willie Wortels” zoals van de universiteit in Groningen, maar ook een in Canada en TNO werd de uitvinding verder uitgerekend. Ook NRG werd geroemd om zijn rekenkracht die de gevonden oplossingen verder doorrekende. Van de machine zijn een aantal onderdelen ook al getest. Maar het echter werk start nu met het maken van de machine in een testopstelling. Ook dit gebeurt samen met andere partners zoals de medische faculteit van “Groningen”, Urenco, het Belgische IR&E en een in de buurt van Veldhoven gevestigd machinebouwer. Een familiebedrijf.

Het is nog spannend of het allemaal gaat lukken. Toch is het geen “wild plan” meer, voor mogelijke ‘beren’ op de weg zijn oplossingen bedacht. Het gaat nu om het uittesten inde praktijk. Samen met de Canadezen zullen nog beren op de weg afgeschoten moeten worden. Maar, daar heeft men daar ervaring mee!

Als het allemaal goed werkt zoals gedacht kan de productie binnen 5 tot 7 jaar starten. Ingezet is op MO-99 omdat dit de bulk vormt van de in gebruik zijnde medische isotopen. Patrick verwacht dan ook meteen in massa te kunnen produceren waarbij dezelfde containers gebruikt kunnen worden als de gangbare die nu in omloop zijn voor reactor isotopen. Met als groot voordeel dat de apparaten van ziekenhuizen niet vervangen hoeven worden. Als op deze manier Lighthouse Isotopes gaat produceren en verdienen komt er ook ruimte om te kijken hoe de andere medische isotopen zonder reactor kunnen worden gemaakt.

Na de pauze (mensen die hadden aangekondigd eerder weg te moeten, waren vrijwel allemaal gebleven) was de vraag: is Pallas nu wel nodig? Patrick en zijn collega Cor weigerde zich hierover uit te spreken. “Dat is een politieke vraag. Wij houden ons bezig met ons bedrijf en de ontwikkeling van ons product”. Toch werd gaandeweg de avond wel duidelijk dat de toch moeizame en niet openbare business case van Pallas nog moeilijker sluitend te maken zal zijn met initiatieven als die van Lighthouse Isotopes. Er zijn nog een x-aantal jaren reactorisotopen nodig, maar nieuwe productiemethoden worden de komende 10 jaar steeds verbeterd. Vooral productiemethoden die geen of veel minder radioactief afval opleveren hebben daarbij, ook in het kosten/baten verhaal, een flinke voorsprong.

Waarom dan een reactor bouwen die zo’n 600 miljoen gaat kosten en wellicht na 10 jaar als onrendabel zal blijken te zijn. Waarom in de overgangstijd geen isotopen uit het buitenland importeren zoals 100 andere landen momenteel doen? Na de officiële sluiting van de avond werd er nog lang nagepraat in de zaal, in de gangen en in de bar.

De verzorging door de mensen van De Uijtkijk was uitstekend. Ook toen er veel meer stoelen moesten worden aangeschoven en kopjes koffie bijgezet.

Als vereniging kijken tevreden terug op een zeer geslaagde avond.

Marja Raat, vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!

Informatieavond 13 maart 2018

We horen veel over een nieuwe kernreactor in Petten, maar hoe staat het met de andere manieren om medische isotopen te produceren? Dat vragen wij van Vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! ons af. We zijn daarom erg blij dat Patrick de Jager van ASML Lighthouse hierover wil komen vertellen op:

  • dinsdag 13 maart 2018
  • in Dorpshuis De Uijtkijk in St. Maartensbrug
  • aanvang 20 uur

ASML Lighthouse werd in 2016 benoemd tot Nationaal Icoon, een innovatieprijs van Economische Zaken, omdat zij een alternatieve manier hadden gevonden om medische isotopen te produceren. Onder de naam Lighthouse Isotopes wordt momenteel verder gewerkt aan een alternatief voor reactorisotopen.

Iedereen die ook meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom!

Als vereniging bieden wij u het eerste kopje koffie of thee aan. Consumpties in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. Graag tot 13 maart in het dorpshuis, Maarten Breetstraat 1,

St. Maartensbrug. Inloop vanaf 19.30 uur.

Toch geld beschikbaar voor opruimen historisch radioactief afval

De print was nauwelijks droog van: “Nucleair kerkhof in de Pettemerduinen?” toen bleek dat minister Kamp 40 miljoen beschikbaar stelt om het historische nucleaire afval af te voeren naar de COVRA in Borssele/Vlissingen.

De minister laat hiermee blijken toch het Nationaal programma voor het beheer van radioactief afval van splijtstoffen (2015) als uitgangspunt te nemen. Wat ook staat in de bijgevoegde brief (pagina 9) aan de tweede kamer d.d. 30 september 2016.

In deze brief, die samen met andere bijbehorende documenten te vinden is op: www.rijksoverheid.nl/actueel, onder de titel “onderzoekscentra bundelen hun krachten” wordt dit ook zo benoemd.

De brief bevat interessante informatie. Zo wordt in grote lijnen geschetst waarom de financiële prognose van NRG negatief is bijgesteld sinds najaar 2014 (pagina 2, 3e alinea van boven). En waarom reactorisotopen volgens de minister niet gemist kunnen worden. Een verwijzing naar de snelle ontwikkeling van niet-reactor isotopen ontbreekt. Soms valt ook op wat er niet staat.

Op pagina 4 wordt de werkgelegenheid vermeld. Als een van de redenen om niet nu de nucleaire activiteiten in Petten te staken en hier opnieuw gelden voor vrij te maken wordt aangegeven dat staken het Pallasproject in gevaar kan brengen.

Een belangrijk thema (vandaar de titel: onderzoekscentra bundelen hun krachten) gaat in op de ontvlechting van ECN/NRG activiteiten. ECN verdwijnt daarbij niet, maar zal als Stichting ECN in de toekomst uitsluitend nog nucleaire activiteiten ontplooien. Dit zal in de volksmond even wennen zijn, maar hier ligt waarschijnlijk een juridische reden onder, omdat veel verplichtingen door ECN als moederbedrijf zijn aangegaan (leningen, contracten etc). Onderzocht wordt (pagina 9) of het beter is om het opruimen van het historische radioactieve afval los te koppelen van de overige activiteiten: isotopenproductie, onderzoek en advies/consultancy op nucleair (kennis)gebied.

Dat er nog veel onzekerheden gelden voor Stichting ECN-nucleair blijkt onderaan de brief: de prijs voor medische isotopen moet wel blijven stijgen, de reactor mag niet te vaak uit bedrijf zijn en het ompakken en afvoeren van het historische afval mag niet veel meer gaan kosten dan nu geraamd.

De minister belooft de tweede kamer volgend voorjaar met meer informatie te komen over de levensvatbaarheid van de nucleaire activiteiten in de Pettemerduinen.

Tot zover.

Marja Raat,

Voorzitter Pettemerduinen Kernreactor Vrij!

zie

Nucleaire begraafplaats in de Pettemerduinen?

Deze week werden we opgeschrikt door berichten dat het historische nucleaire afval niet, zoals keer op keer aan omwonenden is toegezegd, wordt afgevoerd naar de COVRA in Borssele. Er zou geen geld voor zijn.

Medio jaren ’80 van de vorige eeuw besloot de overheid dat al het radioactieve afval veilig en goed bewaakt op 1 plaats in Nederland bewaard zou worden. In ieder geval voor de komende 100 jaar. Gehoopt werd dat tegen het verstrijken van die termijn een definitieve oplossing gevonden zou zijn voor het nucleaire afval. Waarvan het probleem vooral is dat sommige soorten afval tot in lengte van dagen (meer dan eeuwenlang) gevaarlijk blijft.

Kort voor die beslissing werden vaatjes met nucleair afval nog op een geheime plek in de oceaan gedumpt. De plek werd toch iets minder geheim en milieuorganisaties toonden aan dat de vaatjes waarin het afval was verpakt in het zoute water veel sneller vergingen dan was gepland. Met gevaar voor het zeemilieu ter plaatse. Dus dat deed Nederland niet meer.

Wel was er discussie over de mogelijkheid om het nucleaire afval in zoutkoepels ondergronds te bergen. Even googelen op “Gorleben en nucleair afval” en het wordt duidelijk dat ook aan die oplossing de nodige bezwaren kleven.

Kan het afval dan niet in Petten blijven? Volgens deskundige Turkenburg ligt het daar veilig.

Tja, wat is veilig? Zo lang er geen ramp gebeurt, kun je stellen dat het veilig is. Veiligheid wordt bepaald door een schatting van risico’s: kans x gevolg. Het hangt er maar van af of je dit optimistisch of kritisch wil beoordelen. Dat geldt ook voor de Tritium besmetting in de bodem van het bedrijventerrein waarop de huidige reactor is gevestigd. Het gevaarlijkste is opgeruimd en de rest moet “zijn tijd uitzitten”. De tritium besmetting zou niet gevaarlijk zijn zolang je er maar geen liter grondwater van zou drinken, zo vertelden deskundigen omwonenden tijdens een voorlichtingsavond. En wie doet dat nou? Deze besmetting kwam overigens niet uit de nu in het nieuws zijnde Waste Store Facilities (ook wel pluggenloods), maar zo wen je als omgeving wel aan dat soort risico’s. Toch?

Wat in ieder geval een feit is, is dat de pluggenloods een gebouw is uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Woningcorporaties berekenen bij gebouwen uit diezelfde tijd wat zinvoller is: slopen (bijna altijd) of renoveren. De HABOG van COVRA daarentegen, is veel jonger, namelijk van 2003. En is volgens de toen meest recente inzichten speciaal gebouwd voor het bergen van hoogradioactief afval. De HABOG kan bijvoorbeeld een vliegtuig inslag hebben. Iets wat na de Bijlmerramp en 9/11 veel minder onwaarschijnlijk is geworden. De pluggenloods kan zo’n ramp niet aan.

Wellicht is er nog een spaarcent over voor versterking of zelfs vernieuwing van het gebouw? Is het dan nog geen goede oplossing? Toch niet, want je houdt een geografische versnippering. De kracht van het overheidsbesluit lag er ook in dat al het afval op 1 plek bewaard zou worden. Wat op de lange duur natuurlijk veel efficiënter is in termen van logistiek en kosten. Onder druk van politiek en omgeving zullen er hopelijk toezeggingen gedaan worden ten aanzien van de beveiliging en veiligheid. Toezeggingen die wellicht nu wel zullen worden waargemaakt. Maar voor hoe lang? Als er enkele generaties over heen zijn gegaan, wie is zich dan nog steeds bewust van het gevaar van die onduidelijke pluk hoog- en ander radioactief afval in de duinen bij Petten? En is er dan nog steeds bereidheid om te investeren in het bewaken en onderhouden van deze bergplaats?

Als de rijksoverheid, die in de laatste KEW-vergunning toch echt een deadline heeft bepaald waarbinnen het historische afval uit Petten opgeruimd zou moeten zijn, toestaat dat dit toch in de duinen mag blijven, wat betekent dit dan voor het opruimen van de huidige kernreactor? Tot nu toe wordt keer op keer door de overheid toegezegd dat als Pallas er komt de oude reactor netjes opgeruimd zal worden. Maar wat zijn dergelijke toezeggingen nog waard?

Bovendien is de Nederlandse overheid geen eigenaar van de huidige reactor die, dat blijkt bij elke storing, aan het einde van zijn levensduur is. Er schijnen afspraken over te zijn en Nederland heeft het opruimen wettelijk vastgelegd. Maar hoe hard zijn die garanties als er (veel) geld in het spel is? En welk belang heeft de eigenaar van de reactor er bij dat de boel in Petten wordt opgeruimd als daar toch al radioactief afval ligt opgeslagen? Daar kan die oude kernreactor dan nog wel bij; laag beton erover en klaar.

Als de landelijke overheid en de gemeente, zoals zo vaak, meegaan met NRG en toestaan dat het radioactieve afval in de Pettemerduinen blijft liggen, ontstaat hier zomaar een nucleair kerkhof. Een kerkhof waarvan ook nog deels onduidelijk is wat er precies in het graf ligt. Notabene op grond van Staatsbosbeheer, grenzend aan het Zwanewater, omringd door Natura 2000 gebied en te midden van mensen die er wonen, werken en vakantie vieren. Met dank aan NRG en de politici die zo een stralende erfenis achtergelaten voor onze kinderen en kindskinderen.

Marja Raat,

Voorzitter Pettemerduinen Kernreactor Vrij!

Een nieuwe kernreactor in de Pettemerduinen, noodzakelijk of niet?

Op maandagavond 22 februari 2016 organiseert de vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij! een informatieavond over dit onderwerp in Schagen. De avond wordt gehouden in hotel-restaurant  Igesz (Markt 22), de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Doel van de avond is om objectieve informatie te verstrekken door zowel een voor- als tegenstander aan het woord te laten. En een deskundige die de laatste ontwikkelingen kan schetsen over de alternatieve manieren om medische isotopen te maken en gebruiken.

De naam zegt het al, de vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij!, is mordicus tegen een nieuwe kernreactor in de duinen. Maar mist in de voorlichting ook een evenwichtige informatieverstrekking. Daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de voor- en nadelen van Pallas beter bekend raken onder een breed publiek. De vereniging hoopt dan ook dat veel mensen uit de omgeving de avond zullen bezoeken.

Voor de pauze zal de heer Van der Lugt van stichting Pallas kort maar krachtig vertellen waarom hij vindt dat de nieuwe kernreactor er moet komen. Van de heer Van der Keur van stichting LAKA wordt het tegengeluid verwacht. De heer Van Dongen van het VU-medisch centrum neemt nadrukkelijk geen pro- of contrastandpunt in. Wel kan hij vanuit zijn functie de laatste ontwikkelingen schetsen over de productie en het gebruik van medische isotopen zonder kernreactor.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de drie sprekers.

Bijwonen van de avond is gratis, eventuele consumpties komen voor eigen rekening.

Vereniging Pettemerduinen kernreactorvrij!
Marja Raat, voorzitter

Persbericht 16 december 2014

Met verbazing vernam de Vereniging Pettemerduinen Kernreactorvrij! dat het opruimen van het radioactieve afval, waaronder hoogradioactief afval, uit de duinen bij Petten opnieuw wordt uitgesteld. 

Eerder zou dit afval eind 2016 opgeruimd moeten zijn. In de huidige vergunning werd die termijn al verschoven naar eind 2017. Volgens berichten mag NRG er nu tot eind 2020 over doen. En dat terwijl aan omwonenden al in de jaren 90 van de vorige eeuw beloofd werd dat dit afval zo snel mogelijk opgeruimd zou worden. 

Want de wijze waarop dit afval wordt bewaard voldoet niet aan de veiligheidsnormen die daar voor staan. Daarom is beloofd dat het afval meteen naar de afvalplek zou worden afgevoerd die wel aan internationale veiligheidsnormen voldoet, namelijk de HABOG in Borssele. Voor alle duidelijkheid, die HABOG kwam in 2003 gereed. 

Aanstaande donderdag, 18 december 2014, wordt er opnieuw een informatiebijeenkomst gehouden in De Watersnip, Pettemerweg 4 te Petten, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19 uur). De Vereniging is benieuwd welke sussende woorden NRG en overheid dan weer zullen uitstrooien over de belangstellenden en omwonenden.

Zoals in september 2012 en laatst nog op 15 april van dit jaar in het kerkje te Petten. NRG gaf toen aan volkomen transparant te zullen zijn. De oude reactor was enige maanden stilgelegd voor groot onderhoud. Dankzij een nieuwe sorteer en ompakinstallatie zou  het toch lukken om het hoogradioactieve afval op tijd, dus voor einde 2017, op te ruimen. 

Maar dat blijkt dus niet te lukken. En dat is in lijn met alle beloften die er in het verleden zijn gedaan en die vervolgens niet worden nagekomen. Dankzij pluiswerk van met name KROs Reporter bleek de situatie eind 2013 veel ernstiger dan in april daarna werd verteld. Bovendien was de beslissing om de reactor stil te leggen ook niet een vrije beslissing geweest van NRG, maar gebeurde dit op last van de Kern Fysische Dienst. Dat werd allemaal niet verteld. Hoe geloofwaardig zullen NRG en betrokken overheden a.s. donderdag zijn?